Privacy Statement van de Limburgse Schaak Bond (LiSB)

Categorie: Website

1. Introductie

De Limburgse Schaak Bond (LiSB) is de beheerder van de website www.lisb.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe de LiSB persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de LiSB.

De LiSB zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De LiSB houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de LiSB worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens worden door de LiSB verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de LiSB ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op de betreffende formulieren van de LiSB (beschikbaar via de website), op de formulieren van de aangesloten verenigingen, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals relatienummer, e-mailadres en NAW-gegevens).

Verder verzamelt de LiSB persoonsgegevens met betrekking tot de door de schaakspelers behaalde prestaties, zoals rating en wedstrijdresultaten.

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

De LiSB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitoefenen van de doelstellingen van de LiSB, inclusief maar niet beperkt tot
  1. om contact met u te kunnen opnemen;
  2. om u informatie te sturen;
  3. voor het uitvoeren van het tuchtrecht;
  4. het organiseren van schaakwedstrijden;
  5. het bijhouden van uitslagen en standen;
  6. het berekenen en publiceren van ratinglijsten;
  7. het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden.
 • het bijhouden van een ledenadministratie;
 • het verlenen van diensten, dan wel ontplooien van activiteiten;
 • het ontwikkelen van beleid, bijvoorbeeld voor verschillende doelgroepen zoals aspiranten, junioren, vrouwen en senioren;
 • het doen van relatiebeheer;
 • het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;
 • het delen van bepaalde gegevens met sportkoepel NOC*NSF teneinde voor ondersteuning in aanmerking te komen en/of beleid op het gebied van sport verder te ontwikkelen;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan dan wel gedeeld met de bij de LiSB aangesloten (lokale) schaakverenigingen en de overkoepelende landelijke bond KNSB, voor zover de schaakspelers bij zulke verenigingen en/of bonden zijn aangesloten. Daarnaast verstrekt de LiSB de ratinggegevens en wedstrijduitslagen van de relevante schaakspelers aan de KNSB.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de LiSB, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die een functionaris van de LiSB verstuurt.

Geen commercieel gebruik

De LiSB zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De LiSB kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de website of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

De LiSB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

De LiSB neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Verwijzingen naar andere websites

De website van de LiSB kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. De LiSB is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. De LiSB raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.

De advertenties op de website van de LiSB kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. De LiSB is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

7. Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy-gerelateerde zaken sturen aan de secretaris van de LiSB. Deze functionaris kan gecontacteerd worden via een contactformulier op deze website. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Wijzigingen van het privacybeleid

Het bestuur van de LiSB behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

9. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit Privacy Statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van de LiSB. Deze functionaris kan gecontacteerd worden via een contactformulier op deze website.

18 mei 2018

Bestuur LiSB

Privacy omtrent foto's

De LiSB respecteert uw privacy en leeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Foto's worden pas geplaatst als we ervan overtuigd zijn dat er geen bezwaar tegen is. Is er onverhoopt toch een foto geplaatst waarop u zichtbaar bent en waarvan u wenst dat deze verwijderd wordt, neem dan contact op met de webmaster van de LiSB. De webmaster kunt u bereiken via het daarvoor bestemde contactformulier op deze website.