Contributie

Categorie: Website

LiSB contributieregeling

1. Een lidmaatschap loopt van 1 oktober t/m 30 september van het volgende jaar. Hierop bestaan twee uitzonderingen:

 a). Voor overleden leden is de vereniging vanaf het eerstvolgende contributiekwartaal na de overlijdensdatum geen contributie meer verschuldigd voor het overleden lid.

 b.) Wordt een reeds afgemeld lid hoofdlid bij een andere KNSB schaakvereniging, dan is vanaf het eerstvolgende kwartaal (na aanmelding) de nieuwe vereniging contributieplichtig. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend met een jaar verlengd. Indien een lid niet vóór 1 oktober is afgemeld bij de KNSB, dan wordt hij/zij geacht lid te zijn voor een hele nieuwe periode van een jaar.

2. Voor leden die gedurende het seizoen lid worden is naar rato contributie verschuldigd. De berekening gebeurt op kwartaalbasis. Voor leden die gedurende het jaar opzeggen, geldt dat tot en met de eerstvolgende 30 september contributie verschuldigd is. Nieuwe leden worden vanaf het eerstvolgende kwartaal in de telling meegenomen. Leden die binnen drie maanden na afmelding weer op de ledenlijst van dezelfde vereniging voorkomen, worden geacht onafgebroken lid van die vereniging te zijn geweest.

3. Jeugdleden die tijdens het lidmaatschapsjaar per 1 januari door de KNSB als senior worden beschouwd, zijn vanaf 1 januari de seniorcontributie verschuldigd.

4. De door de aangesloten verenigingen (en persoonlijke leden) te betalen contributie wordt (vooraf) per kwartaal vastgesteld aan de hand van 4 peildata: 1 oktober, 1 januari, 1 april en 1 juli zoals die blijkt uit de ledenadministratie van de KNSB. Het ledenaantal op de 1e dag (0.00 uur) van het desbetreffende kwartaal is bepalend. 

5a. De voorheen door de onderbond af te dragen verenigingscontributie aan de KNSB wordt sinds 1 januari 2022 door de KNSB per kwartaal rechtstreeks bij de verenigingen gedeclareerd. Deze KNSB contributie bestaat uit het KNSB tarief verhoogd met 21% BTW + bijdrage MEC (Max Euwe Centrum).

Het LiSB gedeelte van de verenigingscontributie wordt door de LiSB bij de verenigingen per kwartaal gedeclareerd.

5b. contributie van de persoonlijke LiSB leden wordt door de LiSB per kwartaal bij de persoonlijke leden gedeclareerd.

De KNSB declareert haar gedeelte van de contributie bij de LiSB.

6. tarieven vanaf 1 oktober 2023:

KNSB tarieven

p/kw

 BTW 21%

 Bijdrage MEC

Totaal

Senioren

€ 12,47

€ 2,62

€ 0,15

€ 15,24

Jeugd

€ 6,25

€ 1,31

€ 0,15

€ 7,71

Dubbelleden

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Relatieleden

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

LiSB tarieven

Zoals hierboven vermeldt, declareert de KNSB haar contributies rechtstreeks bij de verenigingen. De contributie van de persoonlijke LiSB leden declareert de KNSB bij de LiSB. De LISB declareert haar gedeelte bij alle LiSB leden. Hierdoor ontstaat er een verschil tussen de verenigingsleden en de persoonlijke leden:

 p/kw

LiSB

KNSB

BTW 21 %

 Bijdrage MEC

Totaal

Senioren

€ 0,00

   nvt

   nvt

   nvt

€ 0,00

Jeugd

€ 0,00

   nvt

   nvt

   nvt

€ 0,00

persoonlijk seniorlid

€ 0,00

€ 12,47

€ 2,62

€ 0,15

€ 15,24

persoonlijk jeugdlid

€ 0,00

€ 6,25

€ 1,31

€ 0,15

€ 7,71

Dubbellid

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Relatielid

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00