Statuten

Categorie: Overige

Statuten Limburgse Schaakbond

Heden, zesentwintig februari tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, Mr. Johannes Leonardus Schroyen, notaris te St. Odiliënberg, gemeente Roerdalen:

1. de heer Franciscus Joseph Gerardus Clevers, geboren te Grubbenvorst op zeventien april negentienhonderd zesenvijftig, wonende te 6074 DH Melick, gemeente Roerdalen, Peereboom 8, gehuwd, (Rijbewijsnummer: 4413032807, geldig tot twintig januari twee duizend eenentwintig), en

2. de heer Paulus Johannes Gemma Dreuning, geboren te Sittard op zeven oktober negentienhonderd vierenzestig, wonende te 6132 EG Sittard, gemeente Sittard-Geleen, Karel de Grotestraat 63, ongehuwd en niet geregistreerd als partner of als zodanig geregistreerd geweest, (Paspoortnummer: NM8PF42J0, geldig tot drie maart twee duizend zestien),

De comparant sub 1 genoemd handelend als zelfstandig bevoegd bestuurder (voorzitter) en de comparant sub 2 genoemd handelend als gezamenlijk bevoegd bestuurder (secretaris) van de vereniging genaamd: Limburgse Schaakbond, statutair gevestigd te Maastricht, (adres: Karel de Grotestraat 63, 6132 EG Sittard; ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer - 40204005).

De comparanten verklaarden:

dat bij besluit van de, conform de vereiste formaliteiten bijeengeroepen algemene vergadering, gehouden op dertien september tweeduizend veertien met de vereiste meerderheid werd besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en opnieuw vast te stellen conform het aan deze akte gehechte en door voorzitter en secretaris  gewaarmerkte ontwerp;

dat tevens op de vergadering de voorzitter en secretaris werden gemachtigd om gemelde statutenwijziging bij notariële akte te realiseren;

dat de voorzitter en secretaris ook werd gemachtigd deze akte te doen inschrijven bij de betreffende Kamer van Koophandel;

dat van een en ander blijkt uit een uittreksel uit de notulen van de vergadering, welke aan deze akte is vastgehecht;

dat de gewijzigde en opnieuw vastgestelde statuten luiden als volgt:

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

ARTIKEL 1

1. De vereniging draagt de naam: Limburgse Schaakbond.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Maastricht.

3. De vereniging is opgericht te Maastricht op vijf en twintig maart negentienhonderd zeven en twintig.

DOEL EN MIDDELEN

ARTIKEL 2

1. De Limburgse Schaakbond stelt zich ten doel de beoefening van de schaaksport in de provincie Limburg te stimuleren, in stand te houden en uit te breiden.

2. De Limburgse Schaakbond tracht dit doel onder meer te bereiken door:

     a. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden;

     b. het uitschrijven van, medewerken aan of regelen en bevorderen van wedstrijden;

     c. het instellen van een competitie voor de leden;

     d. het laten deelnemen van leden aan de landelijke competitie;

     e. het instellen van kampioenschappen;

     f. het uitgeven van een verenigingsorgaan en/of andere publicaties;

     g. het maken van propaganda voor de schaaksport;

     h. het bevorderen van de oprichting van schaakverenigingen;

     i. het organiseren van cursussen en opleidingen of het doen organiseren daarvan;

     j. alle andere wettige middelen, welke het doel kunnen bevorderen.

3. De Limburgse Schaakbond conformeert zich aan het beleid van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond, hierna te noemen: "KNSB".

VERENIGINGSJAAR

ARTIKEL 3

Het verenigingsjaar loopt van een juli tot en met dertig juni van het volgende kalenderjaar.

LEDEN

ARTIKEL 4

De leden van de Limburgse Schaakbond zijn:

1. gewone leden, hierna te noemen leden;

2. buitengewone leden.

ARTIKEL 5

1. Gewone leden zijn natuurlijke personen die als persoonlijk lid of als lid van een bij de Limburgse Schaakbond aangesloten schaakvereniging lid zijn van de KNSB alsmede de schaakverenigingen welke binnen de regio zijn gevestigd en zich ten doel stellen de beoefening van de schaaksport door haar leden te bevorderen. Onder schaakverenigingen worden mede verstaan de schaakafdelingen van organisaties met meervoudige doelstellingen.

2. Buitengewone leden zijn:

   a. personen die zich jegens de Limburgse Schaakbond uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt en tot erelid of lid van verdienste zijn benoemd;

   b. personen of organisaties die de Limburgse Schaakbond periodiek financiële steun verlenen en door de algemene vergadering als buitengewoon lid zijn toegelaten.

VERKRIJGING EN BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

ARTIKEL 6

1. Het lidmaatschap van de Limburgse Schaakbond voor persoonlijke leden en de schaakverenigingen welke binnen de regio zijn gevestigd, wordt verkregen door schriftelijke aanmelding bij en toelating door het bestuur. Tegen niet-toelating staat beroep open bij de algemene vergadering.

2. Het lidmaatschap van de Limburgse Schaakbond voor leden van de bij de Limburgse Schaakbond aangesloten verenigingen wordt verkregen door aanmelding via de Online Ledenadministratie van de KNSB.

ARTIKEL 7

Het lidmaatschap van de Limburgse Schaakbond wordt beëindigd door:

1. overlijden of ontbinding van een rechtspersoon lid;

2. opzegging door of namens het lid;

3. opzegging namens de Limburgse Schaakbond;

4. ontzetting door de algemene vergadering.

BESTUUR

ARTIKEL 8

1. De Limburgse Schaakbond wordt geleid door een bestuur, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van tenminste vijf personen.

2. a. Bestuursleden moeten meerderjarig zijn en niet in dienstverband staan tot de Limburgse Schaakbond.

    b. Bestuursleden moeten lid zijn van de Limburgse Schaakbond en als zodanig zijn geregistreerd.

3. Het bestuur wordt uit de leden door de algemene vergadering gekozen. De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden door het bestuur zelf onderling verdeeld. Bestuursleden worden gekozen voor een tijd van twee jaren en zijn terstond herkiesbaar. Voor leden van het bestuur geldt een maximale aaneengesloten zittingsperiode van twaalf jaar. Na het verstrijken van één termijn van twee jaren kan een persoon die daarvoor twaalf jaar zitting heeft gehad in het bestuur weer voor een periode van maximaal twaalf jaar herintreden.

4. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:

   a. het niet meer voldoen aan lid 2 van dit artikel;

   b. het verstrijken van de zittingsperiode of tussentijds terugtreden;

   c. een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering.

5. De Limburgse Schaakbond wordt, behalve door het bestuur, zowel in als buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter, tezamen met de secretaris of de penningmeester. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt de Limburgse Schaakbond vertegenwoordigd door de vicevoorzitter - indien deze is gekozen - tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel door deze beide laatsten gezamenlijk.

6. Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur aanwijzen, waaraan het werkzaamheden kan overdragen. De verantwoordelijkheid blijft bij het bestuur.

7. Het bestuur is bevoegd tot alle handelingen als bedoeld in artikel 44 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

8. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.

COMMISSIES

ARTIKEL 9

1. Voor de voorbereiding en/of de uitvoering van werkzaamheden, opgedragen door het bestuur of de algemene vergadering, kan de Limburgse Schaakbond een bureau instellen.

2. De algemene vergadering en/of het bestuur kunnen commissies instellen, die het bestuur in de uitvoering van de taak behulpzaam zijn. Aan commissies kunnen bepaalde bevoegdheden worden toegekend.

3. In elk geval kent de Limburgse Schaakbond een kascontrolecommissie als bedoeld in artikel 48, lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze door de algemene vergadering jaarlijks te benoemen commissie van tenminste twee leden, onderzoekt de rekening en verantwoording van de Limburgse Schaakbond en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Bestuursleden kunnen geen zitting hebben in de kascontrolecommissie.

DE ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL 10

1. De algemene vergadering bestaat uit:

   a. de gedelegeerden van de schaakverenigingen, alsmede

   b. een gedelegeerde namens de natuurlijke personen/leden.

2. Iedere bij de Limburgse Schaakbond aangesloten schaakvereniging benoemt bij besluit van zijn bestuur een gedelegeerde alsmede een plaatsvervanger. De gedelegeerde, of bij diens ontstentenis zijn plaatsvervanger, heeft namens zijn schaakvereniging stemrecht.

3. De in lid 2 gemelde schaakvereniging dient de benoeming van de gedelegeerde en de plaatsvervanger schriftelijk aan de Limburgse Schaakbond bekend te maken.

4. De natuurlijke personen/leden benoemen uit hun midden één gedelegeerde.

5. De in lid 4 gemelde natuurlijke personen/leden dienen de benoeming van hun gedelegeerde schriftelijk aan de Limburgse Schaakbond bekend te maken.

6. Een bestuurslid van de Limburgse Schaakbond kan niet optreden als gedelegeerde zoals onder lid 1 sub a en lid 1 sub b genoemd.

ARTIKEL 11

1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur en wel zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk acht, doch tenminste éénmaal per jaar, waaronder de vergadering bedoeld in artikel 48, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Op schriftelijk verzoek, bevattende de te behandelen onderwerpen, van tenminste één/tiende van het aantal leden, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

3. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door het bestuur tenminste een en twintig dagen tevoren schriftelijk aan het adres van de leden en de buitengewone leden.

4. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Limburgse Schaakbond of diens plaatsvervanger.

5. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of diens plaatsvervanger notulen gemaakt, die door deze en door de voorzitter van de vergadering worden vastgesteld en ondertekend.

6. De jaarvergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar gehouden. In de jaarvergadering komen in elk geval het jaarverslag en de rekening en verantwoording van het bestuur en het verslag bedoeld in artikel 9, lid 3 aan de orde.

7. Aan de algemene vergadering komen in de Limburgse Schaakbond alle bevoegdheden toe, welke niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

HET STEMMEN

ARTIKEL 12

1. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de gedelegeerden als bedoeld in artikel 10, lid 1.

2. Het aantal stemmen dat iedere gedelegeerde in de algemene vergadering kan uitbrengen, - wordt bepaald door het aantal personen dat door hem wordt vertegenwoordigd, bij de aanvang van het kalenderjaar, waarin de vergadering wordt gehouden. Een gedelegeerde heeft:

 • een stem, indien het aantal personen, welke hij vertegenwoordigt tenminste vijf doch minder dan elf bedraagt;
 • twee stemmen, indien het aantal personen, welke hij vertegenwoordigt tenminste elf doch minder dan een en twintig bedraagt;
 • drie stemmen, indien het aantal personen, welke hij vertegenwoordigt tenminste een en twintig doch minder dan een en dertig bedraagt;
 • vier stemmen, indien het aantal personen, welke hij vertegenwoordigt tenminste een en dertig doch minder dan een en veertig bedraagt;
 • vijf stemmen, indien het aantal personen, welke hij vertegenwoordigt tenminste een en veertig doch minder dan een en vijftig bedraagt;
 • zes stemmen, indien het aantal personen, welke hij vertegenwoordigt tenminste een en vijftig doch minder dan een en zestig bedraagt;
 • zeven stemmen, indien het aantal personen, welke hij vertegenwoordigt tenminste een en zestig doch minder dan een en zeventig bedraagt;
 • acht stemmen, indien het aantal personen, welke hij vertegenwoordigt tenminste een en zeventig doch minder dan een en tachtig bedraagt;
 • negen stemmen, indien het aantal personen, welke hij vertegenwoordigt tenminste een en tachtig doch minder dan een en negentig bedraagt;
 • tien stemmen, indien het aantal personen, welke hij vertegenwoordigt tenminste een en negentig doch minder dan eenhonderd een bedraagt.
 • enzovoorts.

3. Een gedelegeerde kan zijn stemrecht overdragen aan een door hem aan te wijzen andere afgevaardigde. In dit geval dient ter vergadering een schriftelijke volmacht aan het bestuur te worden overhandigd. Een afgevaardigde kan slechts voor één andere afgevaardigde als gevolmachtigde optreden.

4. Personen kunnen lid zijn van meerdere verenigingen die bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond zijn aangesloten en zijn dan bij de ene vereniging hoofdlid en bij de andere vereniging dubbellid.

Bij de vaststelling van het aantal personen dat iedere gedelegeerde vertegenwoordigt, zoals bepaald in lid 2, worden de als dubbellid geregistreerde leden buiten beschouwing gelaten.

BESLUITEN

ARTIKEL 13

1. Besluiten worden genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of de statuten anders bepalen.

2. Besluiten tot wijziging van de statuten, ontbinding van de Limburgse Schaakbond of ontzetting zoals bedoeld in artikel 7 kunnen slechts worden genomen door de algemene vergadering waarin tenminste de helft van het totaal aantal leden vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen en mits het voorstel tot het desbetreffende besluit in de oproeping tot die vergadering is vermeld.

3. Indien op de vergadering als bedoeld in artikel 13, lid 2 niet tenminste de helft van het totaal aantal leden vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen acht weken na de eerste. De tweede vergadering beslist, ongeacht het aantal aanwezige leden, doch met een meerderheid van drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.

GELDMIDDELEN

ARTIKEL 14

1. De inkomsten van de Limburgse Schaakbond bestaan uit:

   a. contributies;

   b. eigen bijdragen;

   c. subsidies en sponsoring;

   d. schenkingen, legaten en bijdragen van donateurs;

   e. andere baten.

2. De algemene vergadering stelt jaarlijks de begroting van inkomsten en uitgaven voor het volgende verenigingsjaar en de contributies vast. De leden zijn gehouden aan het betalen daarvan.

REGLEMENTEN

ARTIKEL 15

1. Het huishoudelijk reglement bevat regels omtrent de toepassing en de uitvoering van deze statuten. Het huishoudelijk reglement bevat geen bepalingen welke in strijd zijn met deze statuten.

2. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene vergadering.

3. De algemene vergadering kan voorts voor de werkzaamheden van de Limburgse Schaakbond nadere regelen vaststellen.

4. De Limburgse Schaakbond conformeert zich aan de reglementen van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond.

5. Statuten en huishoudelijk reglement van de leden mogen niet in strijd zijn met die van de Limburgse Schaakbond.

6. De statuten en het huishoudelijk reglement mogen niet in strijd zijn met die van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond.

GESCHILLEN

ARTIKEL 16

1. Geschillen tussen de leden en het bestuur worden aan de algemene vergadering ter beslissing voorgelegd.

2. Geschillen tussen de leden onderling worden beslist door het bestuur, indien één van de betrokkenen hiertoe de wens te kennen geeft.

ALGEMENE BEPALING

ARTIKEL 17

In gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur. Deze gevallen worden aan de algemene vergadering ter kennis gebracht.

LIQUIDATIE

ARTIKEL 18

1. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn. Tenzij anders is bepaald, geschiedt de liquidatie door het bestuur.

2. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens door de algemene vergadering de bestemming van een liquidatieoverschot van de Limburgse Schaakbond aangegeven.

3. De liquidatie geschiedt met inachtneming van artikel 23, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

SLOT AKTE

Waarvan akte, in minuut, is verleden te St. Odiliënberg op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening.

Uitgegeven voor Afschrift.

Voor document notaris (pdf) klik hier